Гүүгэл анги
GeoGebraГеоГебра анги

Тригонометр бидний амьдралд-н хуулбар

Тригонометрийн функцүүд бидний амьдралд