Copy of מילוי צורות בצבע

לפניך 4 צורות בעלות שטח שווה, הנצבעות בכחול בקצב אחיד ככל שעובר הזמן. צפו באנימציה, או הזיזו את סרגל הזמן, עקבו אחר גובה הצבע וענו על השאלות הבאות:
א. מה כמות הצבע בכל צורה כשהיא מלאה? ב. באיזה זמן כל צורה תתמלא עד חצייה? ג. שערו באילו צורות עולה גובה הצבע בקצב אחיד? ד. תארו היכן יהיה גובה הצבע הכי גבוה או הכי נמוך בשלבים שונים של הצביעה. ה. הציגו את הגרפים המתארים את מילוי הצורות כתלות בזמן – נסו לשער איזה גרף מתאים לאיזו צורה. ו. הסתירו את הגרפים ואתחלו את הזמן והפעילו שוב את האנימציה: עקבו אחר השתנות גובה הצבע והתאימו לכל גרף את הצורה. צורית אליצור, בעריכת המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי