လေးထောင့်ကွက်များ၏ဧရိယာကိုရှာခြင်း

GeoGebra အသုံးပြု၍ထောင့်မှန်စတုဂံတစ်ခု၏ ဧရိယာကိုတွက်ချက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသည့်ပုံသေနည်းကို ပုံတွင်ဖော်ပြပေးထားသည်။

စတုရန်းတစ်ခု၏ဧရိယာကိုရှာခြင်း

စတုရန်းသည် အလျားနှင့်အနံတူညီသည့် အတွက် ဧရိယာတွက်ရာတွင် အလျား နှင့် အလျားကိုပြန်မြှောက်၍ဖြစ်စေ၊အနံ အနံခြင်းမြှောက်၍ဖြစ်စေတွက်ချက်နိုင်သည်။

စတုရန်း

တြာပီဇီယမ် ၏ ဧရိယာကိုရှာခြင်း

တြာပီဇီယမ်ခေါ် ဇလားပုံသည် မျက်နှာပြင်နှစ်ဖက်ပြိုင်နေသည့်ပုံစံဖြစ်ပြီး တြိဂံနှစ်ခုနှင့် ထောင့်မှန်စတုဂံတစ်ပုံပါဝင်သည်။ a သည် ပြိုင်နေသည့် အနားတစ်ဖက်၏အလျားဖြစ်သည်။ b သည်လည်း ပြုိင်နေသည့် တြာပီဇီယမ် ၏အခြားအနားတစ်ဖက်ဖြစ်သည်။

တြိပီဇီယမ်

ရွမ်းဗက်၏ဧရိယာကိုရှာခြင်း

ရွမ်းဗက်၏ဧရိယာကို တိုက်ရိုက်ရှာမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ခွဲကာရှာလိုလျှင် အလျားနှင့်အနံကိုသာမြှောက်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။