Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Interpretació gràfica d'un sistema 2x2

Resolució gràfica d'un sistema d'equacions lineals: 1- Aïlleu el valor de y a cada equació i feu una taula de valors i el gràfic corresponent 2- Esbrineu quin és el punt de tall de les dues rectes 3- Indiqueu la solució del sistema 4- Modifiqueu els coeficients del sistema en la finestra de GeoGebra i comproveu la vostra solució.