Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

انتقال کپی از

در شکل زیر دو روباه را می بینید که یکی از آن ها از انتقال دیگری به وجود آمده است و می توان با حرکت دادن نقطه ی آبی واقع در نوک ﭘیکان یا حرکت دادن روباه سمت ﭼﭗ جهت انتقال را تغییر داد.
فعالیت: با کشیدن اجزایی از شکل که قابلیت جا به جایی دارند، مفهوم انتقال را تجربه کنید. مشاهداتتان توضیح دهید. 1. دو تصویر روباه را از نظر شکل، موقعیّت، اندازه، جهت، ... با یکدیگر مقایسه کنید. 2. چه شباهت ها و تفاوت هایی در این دو شکل وجود دارد؟ 3. چه رابطه ای میان بردار و شکل ها وجود دارد؟