L'escala dels enters. Suma d'enters

Cada escaló representa un número enter. L'escaló 0 es troba a nivell del terra, els escalons per sobre representen els números positius i els escalons per sota representen els números negatius.
¿Qué ocurre si sumamos dos números positivos? ¿Qué ocurre si sumamos dos números negativos? ¿Qué ocurre si sumamos dos números de distinto signo?