معادله ی خط راست 2

:نویسنده
setareh noorbakhsh
در شکل زیر بردار d خط راست گذرنده از نقطه ی P و نقطه ی G را می بینید که می توان با حرکت دادن نقطه های آبی در آن ها تغییر ایجاد کرد.