Гүүгэл анги
GeoGebraГеоГебра анги

Шулуун призмүүдийн гадаргуун талбайн томьёог ашиглах

Шулуун призмийн суурийн талбайнууд, хажуугийн талбайнууд, гадаргуугийн талбайг тооцоолохын тулд шулуун призмийн дэлгээсийг нээж, хаагаарай.