Агуулга

ГеоГебра өдөрлөг 2022

Зорилго: ГеоГебра программыг математикийн сургалтад ашиглаж буй  туршлага, шинэлэг санаа шийдлүүдтэй танилцуулах,  программ дээр ажиллах ур чадварыг нэмэгдүүлэх; Математикийн багш нарыг мэргэжлийн болон заах арга зүйн  хөгжүүлэлтээр хангах,  Мэдээллийн технологийг сургалтад ашиглах, хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх чиглэлийн улсын болон олон улсын уралдаанд бэлтгэх  хамтран ажиллах, мэдээллээ хуваалцах
ГеоГебра өдөрлөг 2022