elmtv-804-0215hL-2

Author:
Eli Meitav
אלי מיטב - שאלון 804 - חורף תשע"ה - 2015 - לוחמים - שאלה 2 סרגלי הגרירה מציגים מעגלים שונים מהנתון בשאלה על-ידי שינוי מרכז המעגל ואורך הרדיוס לאחר סימון סעיף ב - נקודת ההשקה ניתנת להנעה