ג1 עמוד 100 תרגיל 17

Given are two green lines, and a gray one. Find the circles whose centers lie on the gray line, and are tangent to the green lines. Use the scroll bar to unfold solution
נתונים שני ישרים ירוקים, וישר אפור יש למצוא את משוואות המעגלים המשיקים לישרים הירוקים, ושמרכזיהם נמצאים על הישר האפור העזרו בסרגל הגלילה
Find a point on so that the area of the triangle is 25 square units. יש למצוא על הישר נקודה כך ששטח המשולש הוא 25 יחידות רבועות