Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Els elements característics de la funció quadràtica

Amb els punts lliscants es controla cada coeficient. Amb les caselles de verificació escollim quina característica volem veure.