تعبیر هندسی مشتق تابع درجه 3

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
مشتق
شکل زیر نمودار یک تابع است که می توان نقطه ی آبی روی آن را حرکت داد.
فعالیت: 1. چه رابطه ای بین پاره خط سبز و خط مماس وجود دارد؟ 2. مقدار مشتق تابع در x= 5 چقدر است؟ و در x= 4 چطور؟ نقطه ی A را جا به جا کنید و ببینید: 3. در چه نقاطی از x، مشتق تابع صفر است؟ خط مماس چه حالتی دارد؟ 4. در چه مقادیری از x، مشتق تابع منفی است؟ تابع در این نقاط چگونه است؟ 5. چه رابطه ای میان اثر نقاط به جا مانده به رنگ بنفش و مشتق تابع وجود دارد؟