ในวงกลมเดียวกัน มุมที่จุดศูนย์กล...

Author:
CHAIWAT
ในวงกลมเดียวกัน มุมที่จุดศูนย์กลาง จะมีขนาดเป็นสองเท่า ของขนาดของมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกัน