مرکز یک مثلث و خط اولر

:نویسنده
setareh noorbakhsh
رأس های مثلث را جا به جا کرده و وضعیت 4 نقطه ی مهم مثلث ( مرکز دایره ی محیطی، مرکز دایره ی محاطی، مرکز ثقل و محل تقاطع ارتفاع ) را توضیح دهید.
فعالیت 1. این نقاط در مثلث هایی با زاویه ی تند و باز چه حالتی دارند؟ 2. این مراکز در یک مثلث قائم الزاویه کجا قرار دارند؟ نقاط مهم را در مثلث متساوی الساقین بررسی کنید. 3. در چه مثلثی 4 مرکز مثلث روی هم منطبق خواهند شد؟ 4. دقت داشته باشید؛ که همیشه 3 تا از 4 نقطه ی مهم مثلث، در یک راستا هستند. آن ها را مشخص کنید. با ترسیم خط اولر، حدس خود را امتحان کنید.