Copy of סקיצה של פונקציה המקיימת תנאים מסויימים

במשימה הבאה עליכם לשרטט סקיצה בהתאם לתנאים המפורטים מימין. השרטוט יתבצע על מערכת הצירים שעל המסך באמצעות כפתור העט שמצוי בתפריט. לאחר ששרטטתם, בדקו את תשובתכם ע"י לחיצה על אפשרות הצגת פיתרון אפשרי (כפתור סגול)