سوال 10

:موضوع
هندسه

تو فقط می‌توانی رأس ت را جابه‌جا کنی. از نقاله و گونیا کمک بگیر و رأس ت را آن‌قدر جابه‌جا کن که زاویه‌ی پ، قائمه شود و زاویه‌ی الف، ۱۱۰ درجه شود.