Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

PENTÀCLE quàntic

A partir de l'esfera quàntica es poden construir altres volums quàntics, com? - Escollir una forma geomètrica que a partir d'un gir, amb un angle determinat coincideixi amb el mateix contorn. - Fer la revolució de la meitat de figura 180º. - Fer l'altre meitat de la figura 180º. - Girar amb l'angle una dels elements de revolució creats anteriorment. I ja tenim el volum quàntic creat... En aquest cas hem utilitzat el pentacle, pentalfa o pentagrama.