سوال 6 (رسم خط عمود)

:موضوع
هندسه

از بینِ همه‌ی رأس‌های این پنج‌ضلعی، فقط می‌توانی رأس ج را جابه‌جا کنی. گونیا را بردار و به کمک آن، رأس ج را جوری جابه‌جا کن که زاویه‌ی ج و زاویه‌ی ت هر دو قائمه شوند.