Kružnice v kótvaném promítání

Téma:
Kružnice
V kótovaném promítání sestrojte kružnici k(S,r), která leží v rovině ρ (rovina je určená stopu a hlavní přímkou o kótě 4).
Je-li rovina ρ rovnoběžná s průmětnou, kružnice k se zobrazí jako kružnice shodná s k(S,r). Je-li rovina ρ kolmá k průmětně, průmětem kružnice k je úsečka délky 2r. Je-li rovina ρ s průmětnou různoběžná a není k ní kolmá, průmětem kružnice k je elipsa a její hlavní osa leží na hlavní přímce roviny, délka hlavní osy je 2r, vedlejší osu elipsy určíme sklopením promítací roviny spádové přímky.