Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Encreuament de dos mòbils amb MRU

Estudiem el moviment d'un o dos objectes podent modificar-ne la posició inicial, la velocitat inicial i l'acceleració tenint en compte, a més, si han sortit al mateix temps.
El moviment del primer objecte correspon a t=0. Es poden visualitzar els vectors velocitat, les gràfiques espai-temps i velocitat-temps i la relació entre l'àrea sota la gràfica velocitat-temps i l'espai recorregut.