Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Primjer

Točke M i N polovišta su bridova CD i AB pravilnog tetraedra ABCD. Odredimo presjek ravnina ABM i CDN. Koraci:
  • Nacrtajmo tetraedar ABCD
  • Istaknimo ravnine ABM i CDN
  • Odredimo presjek
A sad pokušajte sami koristeći alate:
  • Ravnina određena s tri točke
  • Sjecište dviju ploha