Osnovni pojmovi

Vektor je usmjerena dužina u kojoj razlikujemo početnu točku (hvatište) i završnu točku (kraj) 3 komponente: Duljina, smjer i orijentacija Dva vektora su jednaka akko se podudaraju u sve tri komponente je radij-vektor točke T Suprotni vektori imaju isti smjer ali suprotnu orijentaciju. Nul-vektor je vektor koji ima istu početnu i završnu točku, odnosno duljina mu iznosi 0.