Površina kruga

Možete mijenjati broj stranica mnogokuta klizačem n. Klizačem Presloži možete mnogokut presložiti u paralelogram.

Zadatak

Koji je mnogokut površinom bliži krugu? Onaj s više stranica ili onaj s manjim brojem stranica? Obratite pažnju na karakteristične trokute koji čine mnogokut i odnos kraka trokuta i njegove visine kada se povećava broj stranica mnogokuta. Kojem je sve liku bliži presloženi paralelogram kada se povećava broj stranica? U donjem okviru svojim riječima obrazložite zašto je formula za površinu kruga .