سوال 5 (رسم خط عمود)

چه‌طور کار کنیم؟

 از این ابزار کمک بگیرید و مستطیلی بکشید که طول آن ۱۰ و عرض آن ۵ سانتی‌متر باشد. یکی از ضلع‌های مستطیل کشیده شده، شما باید سه ضلع دیگر را رسم کنید.