Kako koristiti traku stilova kalkulatora vjerojatnosti

Traka stilova  Kalkulatora vjerojatnosti pruža opciju prekrivanja krivuljom normalne razdiobe i izvoza grafa razdiobe kao slike (.png) te njenog spremanja na računalo. Zadatak 1 Prekrij Logističku razdiobu s krivuljom normalne razdiobe.
1.Odaberite Logističku razdiobu iz padajućeg izbornika ispod dijagrama.
2. Toolbar Image Prekrijte Logističku razdiobu s krivuljom normalne razdiobe tako da kliknete na ikonu  Prekrivanje normalne krivulje.
Zadatak 2 Izvezite graf razdiobe i spremite datoteku na računalo.
1.Izaberite željenu razdiobu i prilagodite parametre.
2.Toolbar ImageKliknite na ikonu Izvoz. 
3.Spremite slikovnu datoteku na računalo.
4. Umetnite sliku u tekstualni dokument.

Pokušajte sami...