Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Вектор дээрх үйлдлүүд

-Өгөгдсөн вектортой ижил чиглэлтэй вектор -Өгөгдсөн вектортой эсрэг чиглэлтэй вектор -Өгөгдсөн вектортой тэнцүү вектор гэсэн ухагдахуунуудыг тодорхой илэрийлсэн ба мөн -векторыг тоогоор үржүүлэх -векторыг нэмэх гурвалжны дүрэм -векторыг нэмэх параллелограммын дүрмийг тайлбарласан байгаа.