دایره محاطی

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
دایره
موضوع: دایره ی مثلث هدف: درک شهودی محل قرار گرفتن مرکز دایره ی محاطی یک مثلث شرح فعالیت: در مثلث ABC، نیمساز زاویه ها را رسم کرده ایم، (خط چین های آبی) تا یکدیگر را در O قطع کنند. به مرکز O دایره ای رسم شده که بر اضلاع مثلث، مماس است. با جا به جا کردن رأس های مثلث بررسی کنید آیا دایره رسم شده همیشه بر هر سه ضلع مماس باقی می ماند؟ (به این دایره، دایره محاطی گفته می شود)