Zadatci za ponavljanje

ISHODI

Učenik: MAT SŠ B.2.5. MAT SŠ C.2.2. Primjenjuje kvadratnu funkciju.
  • određuje nultočke, sjecište s ordinatom, tjeme, os simetrije, tijek funkcije,
  • grafički prikazuje kvadratnu funkciju, očitava točke s grafa funkcije,
  • objašnjava oblik kvadratne funkcije u ovisnosti o diskriminanti i vodećemu koeficijentu,
  • određuje funkcije iz grafa,
  • rješava kvadratne nejednadžbe.

1. zadatak (7 bodova)

Za danu funkciju :
  1. odredite koordinate tjemena
  2. odredite sjecišta grafa s koordinatnim osima
  3. nacrtajte graf funkcije.

2. zadatak (2 boda)

  1. Na kojoj je slici prikazan graf funkcije
  2. Napišite jednadžbe funkcija preostala tri grafa sa slika.

3. zadatak (3 boda)

Odredite jednadžbu parabole sa slike. Prikažite je i u obliku

4. zadatak (2 boda)

Dopunite jednim od znakova <, > ili =.

5. zadatak (7 bodova)

Riješite nejednadžbe. Rješenja prikažite grafički i pomoću intervala.

a) 3 boda

b) 4 boda

6. zadatak (3 boda)

7. zadatak (3 boda)

Riješite sljedeći zadatak riječima. Napišite postupak i odgovor koji se traži u zadatku.

Bonus zadatak (za najbrže i najupornije)

Pri preuređenju parka arhitekt je predložio izradu fontane. Širina luka vodoskoka je maksimalno 2 m (od točke gdje voda izlazi do mjesta gdje se vraća u fontanu, obje točke su na zemlji) te je jednaka maksimalnoj visini koju vodoskok smije dosegnuti. Koja je jednadžba parabole koju će vodoskok oblikovati?