Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

ปริมาณเวกเตอร์ ปริมาณสเกลาร์

บทนิยาม

  • ปริมาณที่มีแต่ขนาดเพียงอย่างเดียว เรียกกว่า ปริมาณสเกลาร์ (scalar quantity)
  • ปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง เรียกว่า ปริมาณเวกเตอร์ (vector quantity) หรือ เรียกสั้นๆ ว่า เวกเตอร์ (vector)

จงพิจารณาว่า ข้อใดเป็นปริมาณสเกลาร์ หรือ ปริมาณเวกเตอร์ พร้อมทั้งนำข้อความไว้ในกรอบที่ถูกต้อง