Koeficijenti linearne funkcije

Graf linearne funkcije f(x)=ax+b  je pravac y=ax+b. Istraži značenje koeficijenata   a    i    b. Koeficijente možeš mijenjati pomicanjem klizača a i b.

1. Ako je a=-3, pravac

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
Provjeri moje odgovore (3)

2. Ako je a=1, pravac

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
Provjeri moje odgovore (3)

3. Za a>0 svi pravci su

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
Provjeri moje odgovore (3)

4.Promotri točku u kojoj pravac siječe os y. Koeficijent b jednak je

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
Provjeri moje odgovore (3)

5. Za a<0 svi pravci su

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
Provjeri moje odgovore (3)