Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Teorema de Tales

Qüestions

a) Modifica el valor de r (punt lliscant). Canvien les raons? Canvien les constants de proporcionalitat? Per què? b) Modifica ara el triangle ABC movent els punts A, B o C. Canvien les raons? Canvien les constants de proporcionalitat? Per què? c) Estableix les proporcions que se'n dedueixen. Redacta una conclusió. d) Busca informació i enuncia el teorema de Tales.