Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Introducció als sistemes d'equacions lineals amb dues incògnites

Introdueix les funcions 2x+y= 2 i x-y=1. Cada equació et genera una recta. Amb l'eina "punt" marca tres punts que siguin solució de cada recta

Digues tres solucions de l'equació 2x+y=2 , com per exemple x=-2, y=6

Digues tres solucions de l'equació x-y=1 , com per exemple x=3, y=2

Hi ha algun punt que sigui solució de totes dues equacions a l'hora? Quin és? Comprova substituint que realment aquest punt és solució de totes dues equacions