خط مورب و خطوط موازی

:نویسنده
setareh noorbakhsh
هدف : آشنایی با زوایای مساوی در خط مورب و خطوط موازی آشنایی با تساوی زوایای متقابل شرح فعالیت: در این فعالیت دانش آموزی، دانش آموزان در خواهند یافت که اگر خظ موربی دو خط موازی را قطع کند، چهار زاویه باز و چهار زاویه تند به وجود می آید، که زاویه های باز با هم و زاویه های تند با هم برابرند. در این فعالیت دو خط افقی موازی هم هستند و خطی مورب آن ها را قطع کرده است. چند زاویه در این حالت ایجاد شده است؟ نقطه الف را جا به جا کنید. مقدار زوایای سبز رنگ در کنار این زاویه ها نمایش داده شده است، پس از جا به جا کردن نقطه الف، مقدار این زاویه ها را بررسی کنید. مقدار زاویه هایی را که عدد آن ها نوشته نشده است، حساب کنید. برای این کارکافی است بدانید که زاویه نیم صفحه 180 درجه است و زاویه تند و باز ایجاد شده تشکیل زاویه نیم صفحه می دهند، بنابراین کافیست عدد زاویه نمایش داده شده را از 180 کم کنید. حال نقطه الف را ثابت نگه داشته و نقطه ب را جا به جا کنید و بررسی های بالا را انجام دهید.