Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

رسم مثلث

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: رسم مثلث در حالت سه ضلع هدف: درک این مفهوم که با داشت سه ضلع یک مثلث فقط و فقط یک مثلث قابل رسم است.
شرح فعالیت: در مثلث ABC، اندازه ی اضلاع و زاویه ها نوشته شده است، نقاط C, B,A قابل جا به جا شدن هستند. سعی کنید با جا به جا کردن آن ها مثلث هایی بسازید که یک ضلع آنها 4 واحد باشد. براي ديدن محيط تعاملي، نرم افزار جاوا را از اينجا دريافت کنيد. چند مثلث به این ترتیب ایجاد می شود؟ مجدداً نقاط را جا به جا کنید و این بار مثلث هایی بسازید که دو ضلع آنها به ترتیب 4 و 3 واحد باشد. در این صورت چند مثلث می توان ایجاد کرد؟ حال سعی کنید مثلث هایی درست کنید که اضلاع آن 3، 4 و 5 واحد باشد. در این صورت چند مثلث مختلف می توان ایجاد کرد؟ از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟