Superfícies de revolució en 3D

Autor:
Bernat
Determinació de la superfície de revolució generada per la rotació d'una funció entre dos valors definits per l'usuari al voltant de l'eix d'abscisses i del d'ordenades. Es pot visualitzar la trama i afegir un paràmetre a la definició de la funció.
La construcció permet observar una gran variabilitat de formes. Existeix amb d'altres programes però en aquest cas es vol mostrar la versatilitat de GeoGebra.