کاربرد خاصیت نیمساز

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: نیمساز هدف: تشخیص و به کاربردن خاصیت نیمساز در رسم شکل
یک نقطه روی ضلع BC معین نمایید و از آن بر دو ضلع زاویه ی زاویه مثلث قائمه الزاویه، عمود رسم کنید. با کمک ابزار پاره خط قطر AD را نیز رسم کنید. روی اضلاع مربع کلیک راست کنید و با انتخاب گزینه ی نمایش اندازه، اندازه های اضلاع را روی آن مشخص نمایید. حالا نقطه D را تغییر مکان دهید تا چهار ضلعی به مربع تبدیل شود. در این صورت AD چه رابطه ای با زاویه ی A خواهد داشت؟ با توجه به این فعالیت اگر روی کاغذ بخواهیم چنین مربعی در یک مثلث قائم الزاویه رسم کنیم چه کاری باید انجام دهیم؟ تمرین: در کدام یک از شکل های زیر نیمساز زاویه به درستی رسم شده است؟ برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید.