solving equation using matrix

यो APPLET कक्षा १० को एैच्छिक गणित विषयको Matrices पाठमा रहेको Matrices विधिबाट रेखिय समिकरणको हल संबन्धि अध्यापनको सहजिकरणका लागि तयार पारिएको हो ।