Шугаман тэнцэтгэл биш

Зохиогч:
Баясгалан
Сэдэв:
Алгебр