MATES ex2

MATES 1BAT ex2 -Donades les rectes r:3x-4y=10 i s:4x+3y=10, troba el punt P del pla tal que la raó entre ambdues distàncies sigui 3/4 1. Dibuixar les dues rectes 2. Agafar qualsevol punt de la recta s (en aquest cas B) 3. Dibuixar una recta ⊥ a s que passi pel punt B 4. Fer el mateix amb la recta r 5. Fer la intersecció entre les dues noves rectes 6. Buscar la distància entre el punt P i les rectes r i s 7. Moure el punt P fins trobar una raó de d(P,s)=4 i d(P,r)=3 8. Un cop trobat el punt P, buscar els altres 3 punts que també tenen la mateixa distància de r i s fent servir els vectors.