معادله ی برداری خط راست

:نویسنده
setareh noorbakhsh
در شکل زیر بردار d و OP و OX را می بینید که می توان آن ها را با حرکت دادن نقاط آبی در نوک ﭘیکان های d و OX آن ها را حرکت داد.
فعالیت: شکل را ببینید. نقطه ی P، موقعیت بردار OP، بردار جهت دار d و رابطه ی میان بردارهای ذکر شده، با بردار OX مشخص شده اند. برای تغییر دادن مقدار شاخص t از نقطه ی سبز رنگ استفاده کنید، تغییرات به وجود آمده را ببینید. 1. هنگامی که مقدار t تغییر می کند، چه خطی از نقطه ی X رسم خواهد شد؟ حدس خود را امتحان کنید: به این صورت که روی نقطه ی X کلیک راست کرده و گزینه ی