Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Oskulační kružnice

Pro aproximaci křivky křivky y = f(x) v bodě A =(x0, f(x0)) kružnicí sestrojíme další dva body B, C na křivce, jejichž x-ové souřadnice se liší o malou hodnotu dx, tj. B = (x0+dx,f(x0+dx)), C = (x0 - dx,f(x0 - dx)). Vzdálenost dx zmenšujeme a pro získáme oskulační kružnici. Oskulační kružnice je určena třemi nekonečně blízkými body na křivce, její poloměr je až na znaménko převrácená hodnota křivosti v daném bodě.
Tažením myší měníte polohu bodu dotyku A, posuvníkem dx určujete konečnou blízkost bodů B, C k bodu A. Příkazy OskulacniKruznice(bod, křivka), Krivost(bod, křivka) vrátí hodnoty pro křivku zadanou parametricky (x(t),y(t)) i explicitně y = f(x).

Úloha: Určete poloměr oskulační kružnice křivky y = 2 sin x v bodě x = 90°.

Poloměr oskulační kružnice křivky y = 2 sin x v bodě x = 90°.