خط موازی محور ها (2)

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: معادله خط هدف: پیدا کردن معادله ی خط موازی محورها با مشاهده ی مختصات نقاط روی آن شرح فعالیت: نقطه ی A را حرکت دهید. این نقطه روی چه مسیری حرکت می کند؟ این مسیر چه رابطه ای با محور های مختصات دارد؟ به مختصات نقطه ی A هنگام حرکت دقت کنید. آیا طول و عرض این نقطه تغییر می کند؟
اکنون روی A کلیک راست کنیدو گزینه ی «تعقیب مسیر روشن» را فعال کنید. سپس مجددا نقطه ی A را حرکت دهید. همان طور که حدس زده بودید، A روی خطی به موازات محور عرض ها جا به جا می شود، آیا می توانید با توجه به مختصات نقاط این خط که هنگام جا به جا کردن نقطه ی آنها را دیده اید، برای این خط یک معادله بیان کنید.