Problema 5 PAU juny 2015 Matemàtiques CCSS Sèrie 4

La gràfica adjunta mostra la funció f ′, deriva­da d’una funció f.   a) Determineu en quins intervals la funció f és creixent i en quins intervals és decrei­xent. Si n’hi ha,classifiqueu els extrems de la funció f.

Fixeu-vos en el gràfic que f'<0 per x<-1, per tant f és decreixent per x<-1 i com que f'>0 per x>-1. La funció f és creixent per x>-1.

b) Indiqueu per a quins valors de x la recta tangent a f és horitzontal.      Com que f'=0 en x=-1 i x=2, significa que la recta tangent a f en x=-1 i x=2 és horitzontal.

[1 punt]

Image