Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

La derivada

La derivada d'una funció en un punt x=a es defineix com el pendent de la recta tangent en aquest punt. Tenint en compte que la Taxa de Variació Mitjana (TVM) calcula el creixement mitjà d'una funció en un interval donat, podem construir la derivada fent que aquest interval tingui una amplitud que tendeixi a ser nul. Vegem-ho: