οι 3 τριγωνομετρικοί αριθμοί μιας γωνίας και οι αντίστοιχοι λόγοι

Με το δρομέα ω μπορείτε να αλλάζετε τη γωνία ω . Οι γωνίες Β και F των ορθογωνίων τριγώνων είναι ίσες με ω. Μπορείτε να αλλάξετε τις διαστάσεις των πλευρών των τριγώνων.