Mitä - Miksi - Miten - Kuka

Tekijä:
P Porras
Image

Mitä?

TyöMAA-hankkeen tavoitteena on, että entistä useampi Etelä-Karjalan lukiolainen opiskelee lukiossa pitkän matematiikan. Lukiolaisten valintoihin ja opiskelumotivaatioon vaikuttamisen ohella hankkeen tavoitteena on lisätä opinto-ohjaajien ja matematiikan opettajien tietämystä siitä, minkälaista matematiikkaa työelämässä tarvitaan ja minkälainen matematiikan osaaminen eri alojen jatko-opinnoissa ja opiskelijavalinnoissa painottuu. Hankkeen myötä Etelä-Karjalan lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyö lisääntyy entisestään ja löytää uusia, vakiintuneita muotoja.

Miksi?

Viimeaikaisissa tutkimuksissa on havaittu, että lukion ainevalinnoilla on vahva tasa-arvoulottuvuus. Oppiainevalinnat ovat vahvasti sukupuolittuneita, ja nämä jakaumat siirtyvät lähes sellaisenaan korkeakouluihin. Jättäessään valitsematta pitkän matematiikan lukiolainen heikentää mahdollisuuksiaan jatkaa opintojaan korkeakoulussa. Myös moni ei-matemaattisena alana mielletylle alalla (esim. sosiaali- ja terveysala, psykologia, kasvatustieteet, matkailu) päätyvä opiskelija yllättyy jatko-opintojensa aikana siitä, kuinka merkittävää roolia matemaattiset perustaidot myös näillä aloilla näyttelevät. Tukemalla matematiikan opiskelua voidaan nykyistä paremmin turvata ylioppilaiden pääsy korkeakouluopintoihin suoraan lukio-opintojen jälkeen. Motivoimalla tyttöjä pitkän matematiikan opintoihin laajennetaan matemaattisten jatko-opintoalojen rekrytointipohjaa ja voidaan pienentää miesvaltaisten alojen segregaatiota. Matematiikan osaamisen hyötyjen esiin tuominen myös ei-matemaattisiksi mielletyillä aloilla voi puolestaan lisätä miesten mielenkiintoa kyseisiä aloja kohtaan ja vähentää näin segregaatiota myös naisvaltaisilla aloilla.

Miten?

Hankkeen aikana tullaan mm. • tuottamaan opetusmateriaalia, jossa esitellään todellisia tilanteita ja esimerkkejä matematiikan käytöstä eri ammateissa ja havainnollistetaan matematiikan merkitystä eri alojen jatko-opinnoissa. • kouluttamaan matematiikkalähettiläitä, jotka vierailevat kouluilla kertomassa oman alansa matematiikan tarpeesta sekä luovat uskoa epätoivon hetkillä sosiaalisen mediaan perustettavassa ryhmässä. • laatimaan Työelämän matematiikkaa –verkkokurssi, jossa opiskelijat ratkovat eri alojen todellisia matemaattisia ongelmia tutustuen samalla moniin aloihin. Tuotettavat materiaalit, ohjausmuodot, vertaisfoorumit ja yhteistyömuodot tukevat koko Etelä-Karjalan lukiolaisten matematiikan opiskelua, jatko-opiskeluvalintoihin liittyvää opintojen ohjausta sekä opiskelijoiden menestymistä valintakokeissa ja jatko-opinnoissa.

Kuka?

TyöMAA on Hämeen ELY-keskuksen rahoittama ESR-hanke, jota koordinoi Saimaan ammattikorkeakoulu. Hanke toteutetaan LUMA-keskus Saimaan sateenvarjon alla, Saimaan ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston välisenä yhteistyöhankkeena.