نمایش اعداد رادیکالی روی محور

نمایش اعداد رادیکالی با فرجه دو روی محور

این یک واقعیت مهم است درباره اعداد گنک است که گرچه فقط می توان آنها را با یک عدد اعشاری تقریبی بیان کرد، ولی روی محور اعداد دقیقا در یک نقطه مشخص قرار دارند. این برنامه به شما کمک می کند تا بتوانید جذر هر عدد طبیعی را با ترسیم هندسی به وسیله خط کش و پرگار روی محور اعداد تعیین کنید. در این ترسیم هندسی از قضیه فیثاغورس استفاده شده است. سوال : آیا می توان اعداد رادیکالی با فرجه بالاتر از دو را به وسیله خط کش و پرگار روی محور اعداد تعیین کنید؟