زاویه محاطی (2) کپی از

:نویسنده
Hamid, setareh noorbakhsh
موضوع: حالت های مختلف زاویه و یک دایره
شرح فعالیت: در شکل یکی از انواع زاویه ی محاطی را می بینید... برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. با حرکت دادن لغزنده می توانید اندازه ی زاویه را تغییر دهید. همچنین با حرکت نقطه C محل قرار گرفتن زاویه و با جا به جا کردن نقطه ی B اندازه ی شعاع دایره تغییر می کند. 1- کمان روبروی زاویه ی C چه نام دارند؟ 2- آیا با حرکت دادن نقطه ی C اندازه ی کمان روبروی آن تغییر می کند؟ 3- لغزنده را حرکت دهید. در حالت های مختلف چه رابطه ای بین زاویه C و زاویه ی CEO وجود دارد؟ - دلیل آن را بیان کنید. - چه رابطه ای بین زاویه ی FOE و زاویه ی FCE وجود دارد؟ 4- با توجه به این فعالیت بین اندازه کمان روبروی زاویه ی C (کمان FE) ومقدار زاویه ی C یک رابطه بیان کنید.