ပုံများဆွဲသားခြင်း

ပေးထားသည့်အချက်အလက်များကို ပုံဆွဲသားရန်အတွက်
အမျိုးအစားDimensionရည်ညွှန်းချက်
List များ 1ယင်းတို့သည် Array များ ဖြစ်သည် [GeoGebra ထဲတွင်မူ ယင်းတို့ကို List များဖြင့်ဖော်ပြပေးသည်]
Table 2 အချက်အလက်များကို ဇယားပုံစံဖြင့်ပြသပေးခြင်း
1D list များကို stem and leaf ပုံစံများဖြင့်ဖော်ပြပေးနိုင်သည် Table များကိုမူ GeoGebra ရှိ spreadsheet ဖြင့်ဆွဲသားလေ့ကျင့်နိုင်သည်။